Ewolucja rynku kredytów i pożyczek

Ewolucja rynku kredytów i pożyczek

Mało kto z nas zdaje sobie sprawę z tego, że kredyty mają bardzo długą historię. To nie człowiek współczesny wymyślił, aby za pożyczone pieniądze oczekiwać dodatkowych pieniędzy od osoby pożyczającej.

Już od dawna takie pojęcie funkcjonuje w społeczeństwie. Jedyne co się zmienia, to warunki otrzymywania kredytów, jak również instytucje, które pieniądze pożyczają. Obecnie najpopularniejsze są kredyty udzielane w bankach, jednakże banki komercyjne nie oferują takich usług jak kredyt przez sms. Nie mają w swej ofercie również udostępnianego przez Internet tworu, jakim jest kredyt online. Z tego też powodu bardzo duża część społeczeństwa korzysta z usług kas zapomogowopożyczkowych lub też innych instytucji, w których mogą uzyskać kredyt gotówkowy. Tak czy inaczej nawet pomimo panującego na świecie kryzysu gospodarczo-ekonomicznego, ludzie wciąż się zapożyczają głęboko wierząc, że sprawnie pójdzie im spłata zadłużenia. Niestety efekty bywają przeróżne, niekiedy opłakane w skutkach, gdy pożycza się pieniądze nie mając odpowiedniego zabezpieczenia.

Kredyt bankowy

Dość specyficznym typem zobowiązań jest kredyt bankowy. Jest to nic innego jak pisemna umowa. Zawiera się ją między danym bankiem, a klientem banku, tak zwanym kredytobiorcą. Jest to pewien rodzaj zobowiązań, ponieważ dwie strony są do czegoś zobowiązane.

Bank udostępnia kwotę pieniężną określoną w umowie, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić daną kwotę zgodnie z warunkami umowy. Podstawowymi cechami wyróżniającymi kredyt bankowy spośród innych zobowiązań są jego terminowość, zwrotność oraz oprocentowanie. Istotą rzeczy, jaką jest kredyt bankowy jest wykorzystanie pieniędzy, w sposób, który może przynieść zyski, tak jak w przypadku kredytu inwestycyjnego. Pracownicy banku są pewnego rodzaju pośrednikami w przekazywaniu tych środków tym, którzy ich w danej chwili potrzebują. Wszystko oczywiście odbywa się zgodnie z wcześniej już wspomnianą umową. Powinna ona zawierać datę i miejsce jej zawarcia, postanowienia ogólne oraz, co najważniejsze, szczegółowe warunki kredytu, zatem kwotę i walutę, wysokość oprocentowania i prowizji, zasady i termin spłaty oraz wiele innych informacji miedzy innymi o uprawnieniach banku i o skutkach nie wywiązania się z danej umowy.

Podział kredytów bankowych i ich funkcje

Kredyty bankowe można podzielić na kredyty gospodarcze, czyli przeznaczone dla przedsiębiorstw i firm, a także na kredyty przeznaczone dla osób fizycznych. Kredyt gospodarczy może być z kolei obrotowy, bądź inwestycyjny. Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na realizację pewnych przedsięwzięć przynoszących zyski, natomiast kredyt obrotowy jest przeznaczony na działalność danej firmy w danym momencie.

Wśród kredytów obrotowych wyróżnia się kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy, kredyt w rachunku kredytowym. Jeśli chodzi o kredyty dla osób fizycznych to istnieje podział ze względu na cel, w którym dana osoba zdecydowała się go wziąć. Może on być zatem samochodowy, mieszkaniowy i konsumpcyjny. Jedną z ważnych funkcji kredytu jest funkcja emisyjna. Polega ona na tym, że odpowiednie środki pieniężne są wprowadzone do obiegu.

Po za tym posiada on również funkcję dochodową. Kredyt przeznaczony bowiem na zwiększenie wydajności firmy i jakości produkowanych przez nią produktów, bądź też usług, wpłynie znacznie na zwiększenie dochodów i zysków. Ponadto pełni też funkcję rozdzielczą, polegającą na tym, iż kredyt przyczynia się w większym lub mniejszym stopniu do wzrostów dochodów w danym okręgu. Kredyt bankowy jest bardzo ważnym składnikiem rynku kapitałowego.

Przebieg realizacji umowy kredytowej

Realizacja umowy składa się z kilku etapów. Etapem pierwszym jest złożenie wniosku przez kredytobiorcę. Kolejny krok do otrzymania kredytu to analiza sytuacji finansowej osoby, która złożyła wniosek. Kiedy bank dokonał już powyższej analizy, decyduje on o udzieleniu kredytu. Gdy kredytobiorcą jest osoba fizyczna podczas analizy bierze się pod uwagę majątek, dochody, zatrudnienie i informacje o innych kredytach.

Natomiast w przypadku firmy, bądź przedsiębiorstwa, czyli jednym słowem osoby prawnej, zwraca się uwagę na jej wiarygodność i zdolność do spłaty kredytu. Ponadto dokonuje się analizy wyników finansowych i oceny sprawności i płynności finansowej danego przedsiębiorstwa. Jeśli bank zdecyduje się na udzielenie kredytu, następuje podpisanie umowy. Ostatnim etapem jest zrealizowanie kredytu zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Wniosek kredytowy musi zawierać kwotę pieniężną, którą chcemy ‘pożyczyć’ od banku, a także cel na jaki będą przeznaczone pieniądze oraz termin spłaty kredytu. Ponadto powinien zawierać formy zabezpieczenia kredytu oraz informacje o innych kredytach.